٭آﺑﺮﯾﺰش دﻫﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب


٭خشکی ﻟﺐ ﻫﺎی بیمار در طول روز


٭مرطوب بودن لب ها در شب


٭ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ (پرخاشگری، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و…)


٭سایش دﻧﺪان ها بر روی هم (دﻧﺪان ﻗﺮوﭼﻪ شبانه)


٭ﺧﻤﯿﺎزه ﮐﺸﯿﺪن، ﺣﺮف زدن و ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن در ﺧﻮاب


٭ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا ﺧﻮردن


٭اﺷﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر کم بیمار


٭اشتهای زیاد و پرخوری در بعضی دیگر


٭لاﻏﺮی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺮﺧﻮری ﻇﺎﻫﺮی


٭دردﻫﺎی شکمى

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *